Obchodné podmienky pre registráciu eshopov - B2C

Registrácia = kategorizácia ako aj zverejnenie a propagácia základných informácií o eshopoch  je bezplatná. Po registrácii eshopu v Katalógu eshopov Asociácia eshopov bezplatne zverejní na svojich webových stránkach:

  • logo eshopu;
  • URL adresu eshopu;
  • krátky popis každej kategórie a podkategórie v ktorých ponúkate svoje tovary, alebo služby. V každej kategórii a podkategórii môžete mať max. 180 znakov. Podmienkou je len pravdivosť informácií.

Predmetné informácie budú zverejnené na:

Ďalšia propagácia eshopu prostredníctvom tlačidiel ODKAZ-DETAIL,

náhľad - tlačidlo odkaznáhľad - tlačidlo detail

resp. iná reklama eshopu na weboch Asociácie eshopov Európskej únie je zvlášť spoplatnená služba. Informácie na  support@eshopa.eu.

Na webových stránkach Asociácie eshopov môže mať svoje údaje zverejnené každý eshop, ktorý má sídlo na území niektorej z členských krajín Európskej únie. O zverejnení údajov bude eshop – po kontrole pravosti údajov upozornený emailom. Zverejnenie podlieha schváleniu Asociáciou eshopov. Na zverejnenie informácií nie je právny nárok. V prípade, ak eshop úmyselne uvedie nesprávne, alebo zavádzajúce údaje, nebudú zverejnené. Vulgárne a urážajúce výrazy  budú odstránené. Rovnako budú odstránené všetky výrazy, ktoré nebudú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie, dobrými mravmi, podnecujúce alebo propagujúce rasizmus, extrémizmus a podobne. 

Prevádzkovateľom webových stránok je Asociácia eshopov Európskej únie, Laurinská 3/A, 81101  Bratislava, IČO 42267251. Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok štatutárny zástupca eshopu súhlasí s tým, že informácie ktoré uviedli  do registračných formulárov na webových stránkach Asociácie eshopov, konkrétne názov webu, logo a popis kategórií, zverejní Asociácia eshopov na svojich webových stránkach. Ostatné poskytnuté údaje budú použité len pre interné účely Asociácie (fakturácia a podobne) a nebudú poskytované tretím osobám. S výhradou súhlasu konkrétneho štatutára eshopu alebo povinností vyplývajúcich zo  Zákonov Slovenskej republiky, Českej republiky a Európskej únie. Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok, štatutárni zástupcovia eshopov súhlasia so zasielaním newsletterov a iných informačných materiálov Asociácie eshopov na ich emailové adresy. Tento súhlas môžu kedykoľvek zrušiť na emailovej adrese support@eshopa.eu.

Tieto, aj všetky ostatné informácie uvedené na weboch Asociácie eshopov sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a zákonmi Európskej únie platnými  na území Slovenskej republiky. Sú platné v čase ich odsúhlasenia štatutárom  eshopu. Asociácia eshopov si vyhradzuje právo Obchodné podmienky, ako aj všetky informácie na svojich webových stránkach kedykoľvek doplniť, alebo úplne zmeniť. Všetky logá, ochranné značky, fotografie, grafika, texty, softvérové aplikácie a iné, publikované na weboch Asociácie eshopov sú vo vlastníctve Asociácie eshopov, A-net group, partnerov Asociácie eshopov alebo štatutárov eshopov a dodávateľov tovarov a služieb pre eshopy, ktorí nám ich poskytli. Vlastnícke vzťahy podliehajú platným autorským právam.

V prípade sporov sú právoplatné na rozhodovanie len súdy Slovenskej republiky. Tieto Obchodné podmienky boli schválené prezídiom Asociácie eshopov  22.10.2017.

Peter Papan

CEO | výkonný riaditeľ

Hore